Druki stosowane przy zakończeniu stosunku pracy

Lp. Rodzaj dokumentu Podstawa prawna Wzór
1.
Świadectwo pracy

art.  97 §  1 KP

2.
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2019 r.

art. 946 i art. 94 pkt 9b KP

3.
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2019 r. i ponownie zatrudniony

art. 946 i art. 945 § 2 KP

4.
ZUS ERP-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
art. 125 i 125a EiR

Skróty użyte w kolumnie podstawa prawna:
KN – ustawa Karta Nauczyciela,
KP – kodeks pracy,
EiR – ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
DP – rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej