Druki stosowane przy zatrudnieniu

WSZYSCY PRACOWNICY

Lp. Rodzaj dokumentu Podstawa prawna Wzór
1.
Tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

art.  941 KP

2.
Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi, zasadami bhp i zakresem informacji objętych tajemnicą

art. 1043 § 2 KP,
§ 3 DP

3.
Zgoda na przekazywanie informacji płacowych w formie elektronicznej

art. 85 § 5 KP

4.
Kwestionariusz osobowy pracownika

art.  221 § 2 KP

5.
Oświadczenie w sprawie korzystaniu z uprawnień rodzicielskich (z tytułu wychowywania dziecka do lat 4)

art. 148 pkt 3 KP,
art. 178 § 2 KP

6.
Oświadczenie pracownika w sprawie odpowiedzialności materialnej

art. 114-127 KP

7.
Oświadczenie pracownika o zachowaniu tajemnicy

 art. 100 § 2 pkt 4 i 5  KP

8.
Oświadczenie o zatrudnieniu w podstawowym/dodatkowym miejscu pracy

odrębne

9.
Oświadczenie pracownika o numerze rachunku bankowego

86 § 3 KP

10.
PIT-2

art. 32 ust. 3 UPDOF

11.
Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

art. 32 ust. 5 UPDOF

NAUCZYCIELE

Lp. Rodzaj dokumentu Podstawa prawna Wzór
1.
Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych

art. 10 ust. 5 KN

2.
Oświadczenie o korzystaniu z opieki nad dzieckiem

art. 67e KN

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA NA PODSTAWIE ART. 15 PRAWA OŚWIATOWEGO

Lp. Rodzaj dokumentu Podstawa prawna Wzór
1.
Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy

art.  221 § 1 i 4 KP

2.
Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych

art.  15 ust. 4 PO

3.
Oświadczenie w sprawie korzystaniu z opieki nad dzieckiem

art. 188 oraz art.  1891 KP

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH

Lp. Rodzaj dokumentu Podstawa prawna Wzór
1.
Kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko urzędnicze

art.  221 § 1 i 4 KP

2.
Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych

art. 6 ust. 3 UOPS

3.
Oświadczenie w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej

art. 31 UOPS

4.
Ślubowanie

art.  18 ust. 1 UOPS

5.
Oświadczenie w sprawie korzystaniu z opieki nad dzieckiem

art. 188 oraz art.  1891 KP

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH I OBSŁUGI

Lp. Rodzaj dokumentu Podstawa prawna Wzór
1.
Kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko pomocnicze i obsługi

art.  221 § 1 i 4 KP

2.
Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych

art.  18 ust. 1 UOPS

3.
Oświadczenie w sprawie korzystaniu z opieki nad dzieckiem

art. 188 oraz art.  1891 KP

Skróty użyte w kolumnie podstawa prawna:
KN – ustawa Karta Nauczyciela,
PO – ustawa Prawo Oświatowe,
KP – kodeks pracy,
UOPS – ustawa o pracownikach samorządowych,
UPDOF – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
DP – rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej