Przeniesienie nauczycieli

Lp. Dokąd Tryb Podstawa prawna Wzory
1.
Na inne stanowisko w tej samej szkole
na wniosek nauczyciela
art. 18 ust. 1 KN

2 strony

2.
Na inne stanowisko w tej samej szkole
z urzędu za zgodą nauczyciela

2 strony

3.
Do innej szkoły
na wniosek nauczyciela

4 strony

4.
Do innej szkoły
z urzędu za zgodą nauczcyiela

4 strony

Skróty użyte w kolumnie podstawa prawna:
KN – ustawa Karta Nauczyciela.