Rozwiązanie, wygaśnięcie i zmiana stosunku pracy z nauczycielami

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE MIANOWANIA

Sposoby i podstawy prawne rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania:

Lp. Przyczyna Sposób (tryb) Termin Podstawa prawna Odprawa Wzory
1.
całkowita likwidacja szkoły
przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem
z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)
art. 20 ust. 1 pkt 1 KN
sześciomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze – art. 20 ust. 2 z uwzgl. art. 22 ust. 2a KN
2.
częściowa likwidacja szkoły albo w zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć
przez pracodawcę za trzymiesięcznym (lub skróconym – art. 20 ust. 5 KN) wypowiedzeniem [1]
z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)
art. 20 ust. 1 pkt 2 KN
sześciomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze – art. 20 ust. 2 z uwzgl. art. 22 ust. 2a KN
3.
na wniosek nauczyciela
przez pracownika za trzymiesięcznym wypowiedzeniem
z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)
art. 23 ust. 1 pkt 1 KN
brak
4.
czasowa niezdolność nauczyciela do pracy spowodowana chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni, w szczególnie uzasadnionych wypadkach przedłużona o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyskał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy
art. 23 ust. 1 pkt 2 KN
brak

5.
orzeczenie przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie
art. 23 ust. 1 pkt 3 KN
jednomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze ostatnio pobierane w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 1a KN, nieprzekraczające jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – art. 28 ust. 1 KN

6.
uzyskanie negatywnej oceny pracy
przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem
z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy
art. 23 ust. 1 pkt 5 KN
brak

7.
cofnięcie skierowania do nauczania religii w szkole
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania
art. 23 ust. 1 pkt 6 KN
jednomiesięczne wynagrodzenie za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie więcej jednak niż wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia – art. 28 ust. 2a KN

8.
na mocy porozumienia stron
porozumienie pracownika i pracodawcy
określony w porozumieniu
art. 23 ust. 4 pkt 1 KN
brak

9.
nieusprawiedliwione niezgłoszenie się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację
art. 23 ust. 4 pkt 2 KN
brak

10.
dwukrotne nieusprawiedliwione niezgłoszenie się nauczyciela na badanie na podstawie skierowania dyrektora z własnej inicjatywy
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację
art. 23 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 23 ust. 5 KN
brak

11.
upływ dwuletniego urlopu bezpłatnego związanego z niemożnością zatrudnienia w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
po upływie 2 lat urlopu bezpłatnego, jeśli w tym okresie nauczyciel nie podejmie ponownie pracy
art. 70 ust. 2 KN
jednomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze ostatnio pobierane w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 1a KN, nieprzekraczającą jednak: trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (jeżeli okres pracy nauczycielskiej nie przekroczył 10 lat) lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (jeżeli okres pracy nauczycielskiej przekroczył 10 lat) – art. 28 ust. 2 KN

12.
wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, gdy pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
przez pracownika bez wypowiedzenia
bez okresu wypowiedzenia
art. 55 § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN
brak
13.
ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika
przez pracownika bez wypowiedzenia
bez okresu wypowiedzenia
art. 55 § 11 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN
brak, odszkodowanie art. 55 § 11 KP
[1] Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Przyczyny i podstawy prawne wygaśnięcia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania:

Lp. Przyczyna Podstawa prawna Wzory
1.
nieusprawiedliwienie w ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia do pracy przez nauczyciela nowozatrudnionego (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej)
art. 16 KN

2.
upływ sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym
art. 20 ust. 5c KN

3.
odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny
art. 20 ust. 7 KN

4.
prawomocne ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela
art. 26 ust. 1 pkt 1 KN

5.
prawomocne skazanie na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
art. 26 ust. 1 pkt 2 KN
6.
prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
art. 26 ust. 1 pkt 3 KN
7.
upływ trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności
art. 26 ust. 1 pkt 4 KN
8.
stwierdzenie, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 KN
art. 26 ust. 1 pkt 5 KN
9.
śmierć pracownika
art. 631 § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI NA CZAS NIEOKREŚLONY

Sposoby i podstawy prawne rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony:

Lp. Przyczyna Sposób (tryb) Termin Podstawa prawna Odprawa Wzory
1.
całkowita likwidacja szkoły
przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem
z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)
art. 20 ust. 1 pkt 1 KN
jednomiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata);

dwumiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat);

trzymiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat) [2] – art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474 z późn. zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 KN

2.
częściowa likwidacja szkoły albo w zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć
przez pracodawcę za trzymiesięcznym (lub skróconym – art. 20 ust. 5 KN) wypowiedzeniem [3]
z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)
art. 20 ust. 1 pkt 2 KN

3.
wypowiedzenie przez nauczyciela
przez pracownika za trzymiesięcznym wypowiedzeniem
z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)
art. 27 ust. 1 KN
brak
4.
wypowiedzenie przez pracodawcę
przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem
z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)
art. 27 ust. 1 KN
brak

5.
czasowa niezdolność nauczyciela do pracy spowodowana chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni, w szczególnie uzasadnionych wypadkach przedłużona o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyskał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy
art. 23 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 27 ust. 3 KN
brak

6.
orzeczenie przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie
art. 23 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 27 ust. 3 KN
brak

7.
uzyskanie negatywnej oceny pracy
przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem
z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy
art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 27 ust. 3 KN
brak

8.
cofnięcie skierowania do nauczania religii w szkole
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania
art. 23 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 27 ust. 3 KN
jednomiesięczne wynagrodzenie za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie więcej jednak niż wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia – art. 28 ust. 2a KN

9.
na mocy porozumienia stron
porozumienie pracownika i pracodawcy
określony w porozumieniu
art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 27 ust. 3 KN
brak

10.
nieusprawiedliwione niezgłoszenie się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację
art. 23 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 27 ust. 3 KN
brak

11.
dwukrotne nieusprawiedliwione niezgłoszenie się nauczyciela na badanie na podstawie skierowania dyrektora z własnej inicjatywy
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację
art. 23 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 23 ust. 5 w zw. z art. 27 ust. 3 KN
brak

12.
wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, gdy pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
przez pracownika bez wypowiedzenia
bez okresu wypowiedzenia
art. 55 § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN
brak
13.
ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika
przez pracownika bez wypowiedzenia
bez okresu wypowiedzenia
art. 55 § 11 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN
brak, odszkodowanie art. 55 § 11 KP
[2] Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

[3] Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Przyczyny i podstawy prawne wygaśnięcia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony:

Lp. Przyczyna Podstawa prawna Wzory
1.
nieusprawiedliwienie w ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia do pracy przez nauczyciela nowozatrudnionego (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej)
art. 16 KN

2.
upływ sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym
art. 20 ust. 5c KN

3.
odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny
art. 20 ust. 7 KN

4.
prawomocne ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela
art. 26 ust. 1 pkt 1 KN

5.
prawomocne skazanie na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
art. 26 ust. 1 pkt 2 KN
6.
prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
art. 26 ust. 1 pkt 3 KN
7.
upływ trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności
art. 26 ust. 1 pkt 4 KN
8.
stwierdzenie, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 KN
art. 26 ust. 1 pkt 5 KN
9.
śmierć pracownika
art. 631 § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI NA CZAS OKREŚLONY I NA ZASTĘPSTWO

Sposoby i podstawy prawne rozwiązania i ustania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas określony i zastępstwo:

Lp. Przyczyna Sposób (tryb) Termin Podstawa prawna Odprawa Wzory
1.
upływ terminu na jaki została zawarta umowa na czas określony
bez wypowiedzenia
z końcem okresu na jaki została zawarta
art. 30 § 1 pkt 4 KP w zw. z art. 91c ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 lub 7 KN
brak
2.
powrotu nauczyciela nieobecnego na jaki została zawarta umowa na zastępstwo
bez wypowiedzenia
powrotu nauczyciela nieobecnego do pracy
art. 30 § 1 pkt 4 KP w zw. z art. 91c ust. 1 oraz art. 10 ust. 7 KN
brak
3.
całkowita likwidacja szkoły
przez pracodawcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem
z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)
art. 20 ust. 1 pkt 1 KN
jednomiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata);

dwumiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat);

trzymiesięczne wynagrodzenie (jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat) [4] – art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474 z późn. zm.) w zw. z art. 20 ust. 2 KN

4.
częściowa likwidacja szkoły albo w zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć
przez pracodawcę za trzymiesięcznym (lub skróconym – art. 20 ust. 5 KN) wypowiedzeniem [5]
z końcem roku szkolnego (nie dotyczy placówek nieferyjnych)
art. 20 ust. 1 pkt 2 KN

5.
wypowiedzenie przez nauczyciela
przez pracownika za wypowiedzeniem
okres wypowiedzenia wg art. 36 § 1 pkt 1 lub 2 lub 3 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN
art. 30 § 1 pkt 2 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN
brak
6.
wypowiedzenie przez pracodawcę
przez pracodawcę za wypowiedzeniem
okres wypowiedzenia wg art. 36 § 1 pkt 1 lub 2 lub 3 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN
art. 30 § 1 pkt 2 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN
brak

7.
niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwająca dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
bez okresu wypowiedzenia
art. 53 § 1 pkt 1 ppkt a w zw. z art. 91c ust. 1 KN
brak

8.
niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwająca dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
bez okresu wypowiedzenia
art. 53 § 1 pkt 1 ppkt b w zw. z art. 91c ust. 1 KN
brak

9.
w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 7 i 8 niniejszej tabeli, trwającej dłużej niż 1 miesiąc
przez pracodawcę bez wypowiedzenia
bez okresu wypowiedzenia
art. 53 § 1 pkt 2 w zw. z art. 91c ust. 1 KN
brak

10.
na mocy porozumienia stron
porozumienie pracownika i pracodawcy
określony w porozumieniu
art. 30 § 1 pkt 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN
brak

11.
wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, gdy pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
przez pracownika bez wypowiedzenia
bez okresu wypowiedzenia
art. 55 § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN
brak
12.
ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika
przez pracownika bez wypowiedzenia
bez okresu wypowiedzenia
art. 55 § 11 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN
brak, odszkodowanie art. 55 § 11 KP
[4] Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

[5] Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

Przyczyny i podstawy prawne wygaśnięcia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas określony i zastępstwo:

Lp. Przyczyna Podstawa prawna Wzory
1.
nieusprawiedliwienie w ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia do pracy przez nauczyciela nowozatrudnionego (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej)
art. 16 KN

2.
upływ sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym
art. 20 ust. 5c KN

3.
odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny
art. 20 ust. 7 KN

4.
prawomocne ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela
art. 26 ust. 1 pkt 1 KN

5.
prawomocne skazanie na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
art. 26 ust. 1 pkt 2 KN
6.
prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
art. 26 ust. 1 pkt 3 KN
7.
upływ trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności
art. 26 ust. 1 pkt 4 KN
8.
stwierdzenie, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 KN
art. 26 ust. 1 pkt 5 KN
9.
śmierć pracownika
art. 631 § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

Jeżeli nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek, należy w podstawie prawnej ustania zatrudnienia wskazać także art. 88 Karty Nauczyciela.

ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

Lp. Rodzaj zmiany Podstawa prawna Wzory
1.
porozumienie zmieniające

2.
wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę
art. 42 § 1 KP w zw. z art. 27 ust. 1 oraz art. 91c ust. 1 KN
3.
propozycja ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
art. 22 ust. 2 KN

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

Lp. Współdziałanie Podstawa prawna Wzory
1.
zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
art. 20 ust. 5a KN

2.
zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę z innych przyczyn
art. 38 § 1 KP w zw. z art. 91c ust. 1 KN

Skróty użyte w kolumnie podstawa prawna:
KN – ustawa Karta Nauczyciela,
KP – kodeks pracy.